سرور مجازی کلاود هتزنر

CX11
 • 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • 20 گیگابایت NVMe SSD هارد اختصاصی
 • 1 هسته پردازنده اختصاصی
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 20 ترابایت ترافیک
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین دیتاسنتر
 • آلمان محل سرور
CPX11
 • 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • 40 گیگابایت NVMe SSD هارد اختصاصی
 • 2 هسته پردازنده اختصاصی
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 20 ترابایت ترافیک
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین دیتاسنتر
 • آلمان محل سرور
CX21
 • 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • 40 گیگابایت NVMe SSD هارد اختصاصی
 • 2 هسته پردازنده اختصاصی
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 20 ترابایت ترافیک
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین دیتاسنتر
 • آلمان محل سرور
CPX21
 • 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • 80 گیگابایت NVMe SSD هارد اختصاصی
 • 3 هسته پردازنده اختصاصی
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 20 ترابایت ترافیک
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین دیتاسنتر
 • آلمان محل سرور
CX31
 • 8 گیگابایت رم اختصاصی
 • 80 گیگابایت NVMe SSD هارد اختصاصی
 • 2 هسته پردازنده اختصاصی
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 20 ترابایت ترافیک
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین دیتاسنتر
 • آلمان محل سرور
CPX31
 • 8 گیگابایت رم اختصاصی
 • 160 گیگابایت NVMe SSD هارد اختصاصی
 • 4 هسته پردازنده اختصاصی
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 20 ترابایت ترافیک
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین دیتاسنتر
 • آلمان محل سرور
CX41
 • 16 گیگابایت رم اختصاصی
 • 160 گیگابایت NVMe SSD هارد اختصاصی
 • 4 هسته پردازنده اختصاصی
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 20 ترابایت ترافیک
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین دیتاسنتر
 • آلمان محل سرور
CPX41
 • 16 گیگابایت رم اختصاصی
 • 240 گیگابایت NVMe SSD هارد اختصاصی
 • 8 هسته پردازنده اختصاصی
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 20 ترابایت ترافیک
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین دیتاسنتر
 • آلمان محل سرور
CX51
 • 32 گیگابایت رم اختصاصی
 • 240 گیگابایت NVMe SSD هارد اختصاصی
 • 8 هسته پردازنده اختصاصی
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 20 ترابایت ترافیک
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین دیتاسنتر
 • آلمان محل سرور
CPX51
 • 32 گیگابایت رم اختصاصی
 • 360 گیگابایت NVMe SSD هارد اختصاصی
 • 16 هسته پردازنده اختصاصی
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 20 ترابایت ترافیک
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • هتزنر آنلاین دیتاسنتر
 • آلمان محل سرور