هاست دایرکت ادمین هتزنر المان

هاست 512 مگابایت
 • 512 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 5 دیتابیس MySql
 • 1 دامنه ها
 • 5 زیردامنه
 • 5 FTP
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد پشتیبانی از Cron jobs
 • دارد پشتیبانی از DNS Control
 • دارد پشتیبانی از SSL
 • دارد لایت اسپید
هاست 1 گیگابایت
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 7 دیتابیس MySql
 • 1 دامنه ها
 • 7 زیردامنه
 • 7 FTP
 • 5 حساب ایمیل
 • 10 پاسخ خودکار ایمیل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد پشتیبانی از Cron jobs
 • دارد پشتیبانی از DNS Control
 • دارد پشتیبانی از SSL
 • دارد لایت اسپید
هاست 2 گیگابایت
 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 دیتابیس MySql
 • 1 دامنه ها
 • 10 زیردامنه
 • 10 FTP
 • 5 حساب ایمیل
 • 10 پاسخ خودکار ایمیل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد پشتیبانی از Cron jobs
 • دارد پشتیبانی از DNS Control
 • دارد پشتیبانی از SSL
 • دارد لایت اسپید
هاست 5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 15 دیتابیس MySql
 • 1 دامنه ها
 • 15 زیردامنه
 • 15 FTP
 • 5 حساب ایمیل
 • 10 پاسخ خودکار ایمیل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد پشتیبانی از Cron jobs
 • دارد پشتیبانی از DNS Control
 • دارد پشتیبانی از SSL
 • دارد لایت اسپید
هاست 10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 17 دیتابیس MySql
 • 1 دامنه ها
 • 17 زیردامنه
 • 17 FTP
 • 5 حساب ایمیل
 • 10 پاسخ خودکار ایمیل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد پشتیبانی از Cron jobs
 • دارد پشتیبانی از DNS Control
 • دارد پشتیبانی از SSL
 • دارد لایت اسپید
هاست 15 گیگابایت
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 20 دیتابیس MySql
 • 1 دامنه ها
 • 20 زیردامنه
 • 20 FTP
 • 5 حساب ایمیل
 • 10 پاسخ خودکار ایمیل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد پشتیبانی از Cron jobs
 • دارد پشتیبانی از DNS Control
 • دارد پشتیبانی از SSL
 • دارد لایت اسپید
هاست 20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 25 دیتابیس MySql
 • 1 دامنه ها
 • 25 زیردامنه
 • نامحدود FTP
 • 10 حساب ایمیل
 • 35 پاسخ خودکار ایمیل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • دارد پشتیبانی از Cron jobs
 • دارد پشتیبانی از DNS Control
 • دارد پشتیبانی از SSL
 • دارد لایت اسپید